Honda Civic 1.6 VTI 233 k
233KMPH / 145.625MPH
Honda Civic Si Coupe 181
181KMPH / 113.125MPH
Honda Civic Turbo 232 km/
232KMPH / 145MPH
Honda Civic 1.6 VTI 220 k
220KMPH / 137.5MPH
Honda Civic SiR 227 km/h
227KMPH / 141.875MPH
Honda Civic Esi 1.6 230 k
230KMPH / 143.75MPH
Honda Civic Type R 270 km
270KMPH / 168.75MPH
Honda Civic Type R 263 km
263KMPH / 164.375MPH
Honda Civic Type R 262 km
262KMPH / 163.75MPH
Honda Civic Type R 247 km
247KMPH / 154.375MPH
Honda Civic 1.6 VTI 248 k
248KMPH / 155MPH
Honda Civic Si Turbo 147
235KMPH / 146.875MPH
Honda Civic 1.6 Soch Vtec
210KMPH / 131.25MPH
Honda Civic VTEC 129 mph
206KMPH / 128.75MPH
Honda Civic Type R 268 km
268KMPH / 167.5MPH
Honda Civic 1.7 VTEC 219
219KMPH / 136.875MPH
Honda Civic 4D 1.4 200 km
200KMPH / 125MPH
Honda Civic 1.8 VTI 242 k
242KMPH / 151.25MPH
Honda Civic VTI 221 km/h
221KMPH / 138.125MPH
Honda Civic 1.6 Vtec 160
235KMPH / 146.875MPH
Honda Civic VTI 1.6 230 k
230KMPH / 143.75MPH
Honda Civic Si Coupe 200
200KMPH / 125MPH
Honda Civic 1.5 VTEC 117
188KMPH / 117.5MPH