Yamaha 1000 R1 267 km/h
267KMPH / 166.875MPH
Yamaha 1000 R1 305 km/h
305KMPH / 190.625MPH
Yamaha Fazer 1000 278 km/
278KMPH / 173.75MPH
Yamaha 1000 R1 Full Power
308KMPH / 192.5MPH
Yamaha 1000 R1 273 km/h
273KMPH / 170.625MPH
Yamaha 1000 FZR 260 km/h
260KMPH / 162.5MPH
Yamaha 1000 R1 180 mph 29
290KMPH / 181.25MPH
Yamaha 1000 R1 301 km/h
301KMPH / 188.125MPH
Yamaha 1000 R1 299 km/h
299KMPH / 186.875MPH
Yamaha 1000 R1 303 km/h
303KMPH / 189.375MPH