Top Speed Yamaha 1000 R1 - 303 km/h

0KMPH

Similar Cars

Yamaha Fazer 1000 278 km/
278KMPH / 173.75MPH
Yamaha 1000 R1 267 km/h
267KMPH / 166.875MPH